Bracia

Wikariusz  Generalny Bractwa

o. Wit Pasierbek SJ

Ks. Wit Pasierbek SJ dr, jezuita, ur. 01.02.1961 r. w Bestwinie, święcenia kapłańskie 29.05.1988 r. w Rzymie. Studia filozoficzne na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (1982-1984) oraz teologiczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (1985-1988). W latach 1984-1985 praktyka w Polskiej Sekcji Radia Watykańskiego w Rzymie (Włochy). W latach 1988-1990 duszpasterz polonijny w Atenach (Grecja). W latach 1990-1992 studia specjalistyczne z teologii luterańskiej w Innsbrucku (Austria). Studia licencjackie z teologii dogmatycznej Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (1992-1995), doktorat z teologii na ATK w Warszawie w 1999 roku. Trzecia probacja w Bostonie (USA) w latach 2000-2001. Od roku 1995 wykładowca z zakresu filozofii wychowania i antropologii oraz chrześcijańskiej myśli politycznej w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz od 2006 roku teologii ekumenicznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Redaktor naczelny czasopism naukowych „Horyzonty Wychowania” i „Horyzonty Polityki”. W latach 2006-2010 prodziekan Wydziału Pedagogicznego, zaś w latach 2010-2014 Dziekan Wydziału Pedagogicznego oraz Dyrektor Instytutu Politologii Akademii Ignatianum w Krakowie. Od roku 2006 wikariusz generalny Fraternitas Jesu.

Członkowie bractwa - bracia, którzy złożyli śluby publiczne

Tadeusz Borkowski

Tadeusz Borkowski prof. dr hab., ur. 19.01.1944 r. w Nowym Targu. Żonaty, ojciec trójki dorosłych dzieci. Studia na Politechnice Krakowskiej – mgr inż. budownictwa lądowego (1969) oraz w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – mgr socjologii (1973). Doktorat w roku 1976, a stopień dr hab. w roku 1986. Obecnie profesor nadzwyczajny w Akademii Ignatianum oraz na tym samym stanowisku w Uniwersytecie Jagiellońskim. Lista publikacji to ponad 100 pozycji – artykułów w pismach naukowych, rozdziałów w pracach zbiorowych oraz książek w językach polskim, angielskim oraz włoskim. Uczestnik w blisko 70 konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Staże naukowe w USA, we Włoszech i Wielkiej Brytanii (Oxford). Od roku 2010 prodziekan ds. studenckich Wydziału Pedagogicznego w Akademii Ignatianum. Uprzednio Wicekanclerz Generalny Bractwa Fraternitas Jesu, w latach 2012-2015 Kanclerz Generalny Bractwa.

Henryk Ciurej

Henryk Ciurej dr inż., urodzony 08.12.1967 r. w Tarnowie. Żonaty, ojciec dwóch synów. Studia na Politechnice Krakowskiej. W 1992 r. mgr inż. budownictwa lądowego. Od 1992 r. pracownik Instytutu Mechaniki Budowli na Wydziale Inżynierii Lądowej PK. Doktorat w 2001 r. w dziedzinie nauk technicznych na WIL PK. Od października 2016 r. adiunkt w Katedrze Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. Od roku 2008 członek Bractwa Fraternitas Jesu, a od 2012 r. do 2019 r. Prokurator Fraternitas Jesu. Od 2019 r. Kanclerz Generalny Bractwa.

Jan Franczyk

Jan Franczyk dr, urodzony 24. 06. 1956 r. w Krakowie. Psycholog, dziennikarz. Stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych. Obecne miejsca pracy: prodziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, redaktor naczelny „Głosu. Tygodnika Nowohuckiego", radny Miasta Krakowa.

Stanisław Kracik

Stanisław Kracik mgr inż., ur. 10.09.1950 r. w Spytkowicach. Absolwent Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH w Krakowie. W latach 1973 – 1986 inżynier i Główny Konstruktor w OBR Mera KFAP Kraków. Od 1980 do 1985 współzałożyciel i Przewodniczący NSZZ Solidarność w KFAP i zakładach filialnych w Tarnowie i Limanowej. W okresie 1986 do 1988 dyrektor d/s elektroniki w firmie PROSPER i następnie do 1990 roku współwłaściciel firmy ELEKTRONIKA sp.z o.o.
W latach 1990 – 2009 radny i burmistrz MiG Niepołomice. W latach 1993 – 2001 poseł na Sejm RP. Członek Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Edukacji w pierwszej kadencji a Finansów Publicznych i Samorządu Terytorialnego w drugiej kadencji. Organizator wielu konferencji poświęconych ochronie środowiska i gospodarce wodnej we współpracy z AGH, pod wspólnym tytułem ECO - LOGICZNIE. Aktywny uczestnik stowarzyszenia Energi Cites i współsygnatariusz porozumienia Burmistrzów 200 miast z krajów UE w sprawie dyrektywy ograniczenia emisji CO2. Absolwent podyplomowych dwuletnich studiów MPA w Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Kopenhaskiej Szkole Biznesu.
Od października 2009 do grudnia 2011 Wojewoda Małopolski. Po przyjęciu przez Radę Ministrów Programu Górna Wisła opracowywanego pod kierownictwem wojewody - także pełnomocnik Rządu d/s tego Programu. Obecnie Prezes Małopolskich Parków Przemysłowych, dyrektor Szpitala im. J. Babińskiego i od czerwca 2012 Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża.

Leszek Kucharski

mgr, ur. 16.05. 1943 r. w Wadowicach w rodzinie inteligenckiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej i zdaniu egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Wadowity w rodzinnym mieście. Studia na wydziale filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Po studiach praca pedagogiczna w Zespole Szkół Mechanicznych w Wadowicach. Nauczyciel języka polskiego i aktywny członek „Solidarności”, później przewodniczący NSZZ „Solidarność” szkół z powiatu wadowickiego. W latach 1990-2003 dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty. W latach 2003-2010 kierownik Wydziału Oświaty w Andrychowie. Obecnie emeryt.
Ojciec trojga dorosłych dzieci. Obecnie wykładowca na kursach z zakresu dydaktyki i prawa oświatowego. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej przez kuratora w Krakowie. Zawsze bezpartyjny. Autor trzech raportów socjometrycznych szkół powiatu wadowickiego w aspekcie: nikotynizmu, narkomani, alkoholizmu, wzorców osobowych, czytelnictwa, wartości etyczno-moralnych.

Mirosław Lasek

Mirek Lasek mgr, ur. 16. 10. 1952 r. w Sandomierzu. Żonaty, dwoje dorosłych dzieci, dwóch wnuków. Studia na wydziale Ekonomii Produkcji, kierunek ekonomika przemysłu (mgr ekonomii) na Akademii Ekonomicznej w latach 1971-1975. Przez większą część pracy zawodowej związany z energetyką krakowską (Elektrociepłownia w Krakowie), ostatnio w Centrum Usług Wspólnych EdF odpowiedzialny za zarządzanie zasobami ludzkimi w elektrociepłowni w Krakowie oraz w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Tarnobrzegu. Członek Kapituły Fraternitas Jesu.

Marek Lasota

Marek Lasota dr, ur. 14.05.1960 r. w Olkuszu, chrzest św. w parafii pw. św. Andrzeja Ap. w Olkuszu. Magister filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim (1979-1984). Studia na tymże uniwersytecie z filmoznawstwa. W latach 1982-1987 studia na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 2009 r. tamże stopień doktora nauk humanistycznych. Publicysta, autor i redaktor publikacji książkowych poświęconych historii PRL oraz działaniom komunistycznego aparatu represji wobec Kościoła. Jego książka, Donos na Wojtyłę, nagrodzona w 2007 roku przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich „Feniks”.
Autor kilkudziesięciu wykładów i prelekcji (także za granicą) na temat biografii Jana Pawła II, Kościoła w państwie komunistycznym oraz represji wobec środowisk twórczych i dziennikarskich w Krakowie. Członek Rady Programowej, afiliowanego przy Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Programu Opracowania Dokumentów Kościelnych na Wschodzie „Podkowa” oraz Rady Programowej Instytutu Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II w Krakowie. W latach 80-tych założyciel i działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów na UJ. W latach 90-tych aktywny uczestnik w odbudowywaniu Akcji Katolickiej w archidiecezji krakowskiej i diecezji sosnowieckiej.
W 1991 roku poseł na Sejm I kadencji z listy Porozumienia Obywatelskiego Centrum. Podczas tej kadencji sekretarz Sejmu RP. Od 2003 r. radnym Województwa Małopolskiego. Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie. Adiunkt w Akademii „Ignatianum” w Krakowie. Żonaty, dwie dorosłe córki.

Andrzej Martynuska

Andrzej Martynuska mgr inż., ur. 31.10.1950 r. w Raciborzu. Od 1973 roku żonaty, sześcioro dzieci (3 córki i 3 synów) oraz 10 wnucząt. Szkołę podstawowa i liceum ogólnokształcące w Mielcu w latach 1957-1968. Studia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Mechanicznym (1968-1973), praca magisterska z mechaniki teoretycznej i stosowanej. Od 1974 do 1990 roku praca w Biurze Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt” na stanowisku asystenta, a później na stanowisku starszego projektanta i zastępcy kierownika pracowni projektowej stalowych konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznych. Współautor jednego wzoru patentowego. Od roku 1980 do 1990 aktywny członek Solidarności, włącznie z okresem stanu wojennego. W latach 1982-1983 studia na Chrześcijańskim Uniwersytecie Robotniczym przy Parafii Bł. Maksymiliana Kolbego w Krakowie Mistrzejowicach.
Od roku 1990 dyrektor Wojewódzkiego Biura Pracy w Krakowie nieprzerwanie do dzisiaj. Twórca na poziomie wojewódzkim publicznych służb zatrudnienia, a także struktury Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Kontroli Legalności Zatrudnienia i w latach 2004-2013 Instytucji Wdrażającej Europejski Fundusz Społeczny. Aktualnie odpowiedzialny za kierowanie instytucją wdrażającą Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim (2007-2013) aktywizujący regionalny rynek pracy. Od 2006 roku należy do Rycerzy Kolumba, posiada III stopień rycerski. Od 2015 r. do 2019 r. Kanclerz Generalny Bractwa.

Bogdan Szlachta

Bogdan Szlachta prof. dr hab., ur. w 1959 r., absolwent studiów prawniczych i filozoficznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dr i dr hab. nauk prawnych, prof. nauk humanistycznych, profesor zwyczajny UJ oraz Akademii Ignatianum w Krakowie, kierownik Katedry Filozofii Polityki w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.
Autor siedmiu monografii: Ład - Kościół - Naród. Filozofia i myśl polityczna polskich ultramontanów w latach 1834-1883, Kraków 1996; Konserwatyzm. Z dziejów tradycji myślenia o polityce, Kraków-Warszawa 1998; Z dziejów polskiego konserwatyzmu, Kraków 2000; Polscy konserwatyści wobec ustroju politycznego do 1939 roku, Kraków 2000; Monarchia prawa. Szkice z historii angielskiej myśli politycznej do końca epoki Plantagenetów, Kraków 2001; Konstytucjonalizm czy absolutyzm? Szkice z francuskiej myśli politycznej XVI wieku, Kraków 2005, Monarchia prawa? Angielska myśl polityczna doby Tudorów, Kraków 2008 i kilku zbiorów esejów: Wokół katolickiej myśli politycznej, Kraków 2007; Szkice o konserwatyzmie, Kraków 2008; Faktyczność. Normatywność. Wielokulturowość, Kraków 2012, kilkuset artykułów naukowych i haseł encyklopedycznych, redaktor Słownika społecznego (Kraków 2004) i współredaktor serii „Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej”, współautor Słownika historii doktryn politycznych (t. I-VI, Warszawa) i Encyklopedii politycznej (t. I-II, Warszawa) oraz kilku innych książek, od 2004 r. redaktor naczelny kwartalnika „Politeja – pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w kadencjach 2008-2012 i 2012-2016. Żonaty, dwie dorosłe córki.

Jacek Urban

Jacek Urban mgr, ur. 03.07.1955 r. w Krakowie. Żonaty, dwoje dzieci (syn – śp.). Studia na Wyższej Szkole Pedagogicznej – w roku 1980 mgr pedagogiki specjalnej. Do 1986 r. samodzielny referent ds. szkolenia i kadr Spółdzielni Inwalidów im. Komuny Paryskiej, delegat związkowy a następnie członek Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”, 1983-1985 członek Prezydium Rady Nadzorczej Spółdzielni; do 1999 r. dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Niepołomicach, do 2003 r. Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice ds. Rodziny, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia Specjalnego Opieki i Wychowania Kuratorium Oświaty w Krakowie, członek Komisji Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej. Od września 2003 r. starszy wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego, wykładowca niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli i Studium Pedagogicznego UJ (2008-2012), koordynator zadań w zakresie pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w województwie Małopolska, uczestnik pierwszej ogólnopolskiej edycji szkoleń w zakresie wzmacniania efektywności nadzoru pedagogicznego (2009), współautor kilkudziesięciu raportów. Autor opracowania "Człowiek wobec wyzwań przyszłości" (wyd. oo. Pijarów 2006) oraz licznych wystąpień na konferencjach i naradach ogólnopolskich, wojewódzkich i powiatowych, a także publikacji w czasopismach: „Wychowawca”, „Hejnał Oświatowy”, „Horyzonty Wychowania”. Od roku 2006 członek Bractwa Fraternitas Jesu.

Marek Mosurski

Marek Mosurski mgr inż., ur 11.01.1952 r. Wadowice, żonaty. Studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w 1974 mgr inż. Ukończył też Małopolską Szkołę Administracji Publicznej i Copenhagen Business School (w 2000 r. Master Public of Administration).  Od 02.10.1974 r. do 28.02.1988 r. Z-ca Głównego Konstruktora w MERA – KFAP Kraków. Od 01.03.1988 r. do 30.11.1989 r. Kierownik ds. Technicznych PPZ  „PROSPER” Kraków. Od 01.12.1989 r. do 17.03.1996 r. Z-ca Dyrektora ds. Technicznych PES „ELEKTRONIKA” Kraków. Od 18.03.1996 r. do 31.08.2007 r. Kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomice. Od 01.09.2007 r. do 21.10.2009 r. Z-ca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu Funduszu Spójności w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomice. Ślub prywatny: Przegorzały 25.02.2018 r. Ślub publiczny: Przegorzały 16.01.2022 r.

Kandydaci i Zainteresowani - bracia, którzy nie złożyli ślubów publicznych