Statut

Tytuł I.  Charakter Fraternitas Jesu

Artykuł 1.  Charakter

Fraternitas Jesu  (dalej: Bractwo)  jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych świeckich ustanowionym w archidiecezji krakowskiej,  w oparciu o przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Artykuł 2.  Siedziba

Siedziba Bractwa znajduje się w Krakowie przy ul.  Zaskale 1.  W przypadku,  gdyby Walne Zebranie postanowiło o zmianie siedziby w obrębie diecezji,  o zmianie zostanie niezwłocznie powiadomiony Ordynariusz miejsca.

Artykuł 3.  Znaki

3.1 Herbem Bractwa jest wyobrażenie kuli ziemskiej z ustawionym na niej krzyżem,  które symbolizuje ostateczne zwycięstwo i królowanie nad światem Jezusa Ukrzyżowanego – Miłości Miłosiernej.
3.2 Strojem uroczystym członków Bractwa jest czarna peleryna z herbem Bractwa.

Tytuł II.  Cele Bractwa

Artykuł 4.  Cele

4.1 Bractwo stawia sobie za cel pogłębianie życia duchowego jego członków,  a jako zadanie szczególne propagowanie doktryny Kościoła katolickiego w świecie współczesnym.
4.2 Codzienną i ciągłą modlitwą członków Bractwa jest praca dla Boga i dla człowieka, szczególnie praca intelektualna.  Za wadę charakteru i czyn niemiły Panu uznaje się próżniactwo – Bóg dał nam czas i z jego wykorzystania zostaniemy przez Niego rozliczeni.  Dopełnieniem tej pracy będzie tradycyjna modlitwa:  różaniec,  liturgia godzin lub czytanie duchowe  (lectio divina)  i inne,  w szczególności codzienne odmawianie modlitwy Bractwa.
4.3 Dewizą Bractwa są słowa:  Contemplativus in actione  –  “Kontemplatywny w działaniu”,  zaczerpnięte z duchowości ignacjańskiej.

Tytuł III.  Członkowie Bractwa

Artykuł 5.  Przyjęcie do grona członków

5.1 Do Bractwa może przystąpić mężczyzna,  który spełnia wymogi prawa powszechnego, jest katolikiem,  ukończył studia wyższe,  przyjął Statut Bractwa i utożsamia się z ideą Bractwa.
5.2 Procedura przyjmowania do Bractwa obejmuje następujące stadia:
 1. Zainteresowany przedkłada pisemną prośbę o możność uczestniczenia w działalności Bractwa,  opatrzoną podpisami dwóch Braci rekomendujących.  Prośba ta przedkładana jest Kapitule Generalnej Bractwa na ręce Brata Kanclerza Generalnego.  Brat Kanclerz Generalny ustanawia jednego z Braci rekomendujących   „opiekunem”  Zainteresowanego.  W szczególności opiekun odpowiada za bezpośredni kontakt z Zainteresowanym,  powinien też zapoznać Zainteresowanego ze Statutem Bractwa.
 2. Zainteresowany umawia się na rozmowę z Bratem Wikariuszem Generalnym i na rozmowę z Bratem Kanclerzem Generalnym.
 3. Po odbyciu indywidualnych rozmów wskazanych w poprzednim punkcie, Kapituła Generalna na najbliższym posiedzeniu rozpatruje prośbę Zainteresowanego i przyzwala na udział w działalności Bractwa lub odmawia zgody.  O wyniku posiedzenia Kapituły Generalnej powiadamia Zainteresowanego Brat Kanclerz Generalny.
 4. Po uzyskaniu zgody Kapituły Generalnej Zainteresowany staje się Uczestnikiem działalności Bractwa i wybiera kierownika duchowego,  co najmniej dwa razy w roku spotyka się na rozmowie z Bratem Wikariuszem Generalnym oraz spełnia zadania polecone mu przez Kanclerza Generalnego.  O wyborze kierownika duchowego Uczestnik powiadamia pisemnie Brata Wikariusza Generalnego.  Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać Statut Bractwa,  nie uczestniczy jednak w wyborach organów Bractwa.
 5. Po upływie roku Uczestnik odbywa rozmowę z Bratem Wikariuszem Generalnym i rozmowę z Bratem Kanclerzem Generalnym.  Następnie przedkłada Kapitule Generalnej Bractwa na ręce Brata Kanclerza Generalnego pisemną prośbę,  by zostać Kandydatem na członka Bractwa.
 6. Na najbliższym posiedzeniu Kapituła Generalna decyduje,  czy Uczestnik może pełniej związać się z Bractwem i zostać Kandydatem.  O wyniku posiedzenia Kapituły Generalnej powiadamia Uczestnika Brat Kanclerz Generalny.  W przypadkach uzasadnionych Kapituła Generalna może przedłużyć czas bycia Uczestnikiem działalności Bractwa albo odmówić Uczestnikowi udziału w działalności Bractwa.
 7. Po pozytywnej decyzji Kapituły Generalnej Uczestnik składa ślub prywatny i zostaje Kandydatem na członka Bractwa.  Kandydat jest zobowiązany do przestrzegania Statutu Bractwa, nie uczestniczy jednak w wyborach organów Bractwa.
 8. Po upływie roku Kandydat spotyka się na rozmowie z Bratem Wikariuszem Generalnym i na rozmowie z Bratem Kanclerzem Generalnym.  Następnie przedkłada Kapitule Generalnej Bractwa na ręce Brata Kanclerza Generalnego pisemną prośbę,  by zostać przyjętym w poczet Bractwa oraz o złożenie ślubu publicznego.
 9. Na najbliższym posiedzeniu Kapituła Generalna rozpatruje prośbę.  W przypadkach uzasadnionych Kapituła Generalna może przedłużyć czas bycia Kandydatem lub wykluczyć Kandydata z Bractwa.
 10. Po uzyskaniu zgody Kapituły Generalnej, Kandydat składa ślub publiczny,  po czym tekst przyrzeczenia własnoręcznie podpisuje,  stając się członkiem Bractwa.  Podpisany dokument w obecności Braci przekazuje Bratu Wikariuszowi Generalnemu Bractwa.

Artykuł 6.  Prawa i obowiązki członków Bractwa

6.1 Członkowie Bractwa mają następujące prawa:
 1. Uczestniczą i głosują na Walnym Zgromadzeniu,
 2. Mają czynny i bierny głos w obsadzie stanowisk.
6.1 Członkowie Bractwa mają następujące obowiązki:
 1. Przyjmują postanowienia Statutu i pełnomocne decyzje Walnego Zgromadzenia i Kapituły Generalnej;
 2. Co roku wyznaczają sobie indywidualne dzieło do wykonania, które kontroluje Brat Prokurator Generalny.  Raz w roku członkowie Bractwa spotykają się na specjalnie zwoływanym Braterskim Przeglądzie Dzieł,  w trakcie którego,  wobec wszystkich Braci,  składają sprawozdanie z wykonanych przez siebie prac.
 3. Prowadzą ciągłą formację duchową i pogłębiają wiedzę religijną w szczególności przez udział w organizowanych przez Kapitułę Generalną Bractwa dniach skupienia,  spotkaniach formacyjnych oraz seminariach z udziałem zapraszanych filozofów i teologów.
 4. Codziennie odmawiają Modlitwę Bractwa, odprawiają rachunek sumienia i w miarę możliwości odmawiają liturgię godzin bądź poświęcają czas na czytania duchowe  (lectio divina).
 5. Mają kierownika duchowego.
 6. Szerzą naukę Kościoła katolickiego w swoich środowiskach zawodowych,  wśród młodzieży szkolnej i akademickiej oraz w środkach społecznego przekazu.
 7. Wpłacają składkę w kwocie ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

Artykuł 7.  Wystąpienie z Bractwa

7.1 Członkowie Bractwa mogą:
 1. odejść na własną prośbę,  po uzyskaniu zwolnienia ze ślubów,  jakie złożyli  (prywatnych i publicznych),
 2. zostać zwolnieni za wielokrotne i nieuzasadnione niedopełnienie swoich obowiązków,
 3. zostać zwolnieni na podstawie przepisów obowiązującego prawa kanonicznego.
7.2 W przypadkach opisanych w punktach 2 i 3,  przed podjęciem decyzji,  Kapituła Generalna Bractwa zleca Generalnemu Sądowi Brackiemu rozpatrzenie sprawy i przedstawienie wniosku,  który jednak nie zobowiązuje Kapituły do podjęcia określonej decyzji.

Tytuł IV.  Władze Bractwa

Artykuł 8.  Walne Zgromadzenie Bractwa

Najwyższą władzę w Bractwie sprawuje Walne Zgromadzenie.  W jego skład wchodzą wszyscy członkowie Bractwa.

Artykuł 9.  Uprawnienia Walnego Zgromadzenia Bractwa

Walne Zgromadzenie ma następujące uprawnienia:

 1. Zatwierdza sprawozdanie z działalności Kapituły Generalnej Bractwa oraz Generalnego Sądu Bractwa,
 2. Wybiera Kanclerza Generalnego Bractwa oraz pozostałych członków Kapituły Generalnej Bractwa,
 3. Wybiera członków Generalnego Sądu Brackiego,
 4. Podejmuje decyzje o zmianie siedziby Bractwa,
 5. Ustala wysokość składek regularnej i nadzwyczajnej, jakie mają wpłacać członkowie Bractwa,
 6. Zatwierdza Statut Bractwa i interpretuje jego przepisy,
 7. Zatwierdza zmiany Statutu Bractwa,
 8. Podejmuje uchwałę o ustaniu działalności Bractwa,
 9. Podejmuje inne uchwały w istotnych kwestiach dotyczących władz Bractwa i jego funkcjonowania.

Artykuł 10.  Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Bractwa

Walne Zgromadzenie Bractwa jest zwoływane w trybie zwyczajnym raz na 3 lata.  Zgromadzeniu przewodniczy wybrany w głosowaniu tajnym przewodniczący,  a protokół sporządza wybrany,  także w głosowaniu tajnym, sekretarz.

Artykuł 11.  Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

11.1 Walne Zgromadzenie może być też zwołane w trybie nadzwyczajnym przez Brata Kanclerza Generalnego,  Brata Wikariusza Generalnego lub co najmniej połowę członków Bractwa w szczególności dla rozpatrzenia – na wniosek Kapituły Generalnej Bractwa – sprawy wykluczenia członka Kapituły Generalnej Bractwa z tej Kapituły lub członka Generalnego Sądu Brackiego z tegoż Sądu w trakcie trwania kadencji,  za poważne naruszenie przepisów Statutu Bractwa,  za wielokrotne i nieuzasadnione niedopełnienie swoich obowiązków,  na podstawie przepisów obowiązującego prawa kanonicznego,  a także za inny czyn niegodny członka Bractwa.  Zgromadzenie nadzwyczajne Wszystkich Braci może być również zwołane z poważnych racji zagrażających dobru Bractwa.
11.2 Walnemu Zgromadzeniu Bractwa zwołanemu w trybie nadzwyczajnym przewodniczy Brat Kanclerz Generalny Bractwa.  Gdyby przedmiot obrad dotyczył spraw Brata Kanclerza Generalnego Bractwa, obradami kieruje Brat Wikariusz Generalny Bractwa.
11.3 W przypadku rezygnacji na własną prośbę lub wykluczenia członka Kapituły Generalnej Bractwa lub Generalnego Sądu Brackiego,  Walne Zgromadzenie Bractwa niezwłocznie dokonuje wyboru nowego członka Kapituły Generalnej Bractwa lub Generalnego Sądu Brackiego.

Artykuł 12.  Kapituła Generalna Bractwa

12.1 W skład Kapituły Generalnej Bractwa wchodzą:
 • Brat Kanclerz Generalny Bractwa,
 • Dwaj Bracia Wicekanclerze Generalni Bractwa,
 • Brat Prokurator Generalny Bractwa,
 • Brat Kwestarz Generalny Bractwa,
 • Brat Wikariusz Generalny Bractwa.
12.2 Członkiem Kapituły Generalnej Bractwa może być tylko członek Bractwa.
12.3 Brat Kanclerz Generalny Bractwa, dwaj Bracia Wicekanclerze Generalni Bractwa,  Brat Ekonom Generalny Bractwa,  Brat Prokurator Generalny Bractwa i Brat Kwestarz Generalny Bractwa są wybierani przez Walne Zgromadzenie Bractwa Braci na kadencję trwającą trzy lata.  Na każde z wymienionych stanowisk można być wybranym najwyżej na dwie następujące po sobie kadencje.  Następny wybór tej samej osoby na to samo stanowisko może nastąpić po przerwie trwającej co najmniej jedną kadencję.  Nie oznacza to,  że dany Brat nie może być po dwóch kolejnych kadencjach wybrany na inne stanowisko w Kapitule Generalnej Bractwa.

Artykuł 13.  Uprawnienia Kapituły Generalnej Bractwa

Kapituła Generalna ma następujące uprawnienia:

 1. wykonuje ważne uchwały Walnego Zgromadzenia Bractwa,  które nie zostały powierzone komisji specjalnej lub konkretnym osobom,
 2. przygotowuje sprawozdanie z działalności Bractwa,
 3. przygotowuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia Bractwa,
 4. czuwa nad przestrzeganiem Statutu Bractwa,
 5. decyduje o przyzwoleniu na udział w działalności Bractwa oraz statusie Zainteresowanego,  Kandydata i członka Bractwa,
 6. decyduje o karze wymierzanej członkowi Bractwa, włącznie z wykluczeniem z Bractwa,
 7. organizuje seminaria służące pogłębieniu wiedzy religijnej członków Bractwa,
 8. organizuje Braterskie Dni Skupienia,
 9. organizuje Braterski Przegląd Dzieł.

Artykuł 14.  Posiedzenia Kapituły Generalnej Bractwa

14.1 Posiedzenia Kapituły Generalnej Bractwa zwołuje Kanclerz Generalny Bractwa.
14.2 Kapituła Generalna Bractwa, podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

Artykuł 15.  Kanclerz Generalny Bractwa

Kanclerz Generalny Bractwa pełni następujące funkcje:

 1. kieruje pracami Bractwa,
 2. zarządza zwołanie,  ustala porządek obrad i przewodniczy obradom Walnego Zgromadzenia zwołanego w trybie zwyczajnym oraz nadzwyczajnym,  o ile sprawa będąca przedmiotem obrad nadzwyczajnego Zgromadzenia nie dotyczy jego osoby, 
 3. zarządza zwołanie,  ustala porządek obrad i przewodniczy obradom Kapituły Generalnej Bractwa,
 4. informuje ordynariusza miejsca o nowowybranych przez Walne Zgromadzenie członkach Kapituły Generalnej i Generalnego Sadu Brackiego,  zmianie siedziby Bractwa,  zmianie statutu i rozwiązaniu Bractwa celem dopełnienia niezbędnych formalności.

Artykuł 16.  Wicekanclerze Generalni Bractwa

Wicekanclerze Generalni Bractwa pomagają Bratu Kanclerzowi Generalnemu w kierowaniu Bractwem,  wykonując zadania wyznaczone im przez niego.

Artykuł 17.  Prokurator Generalny Bractwa

Brat Prokurator Generalny Bractwa sprawuje kontrolę nad realizacją dzieł wspólnych i dzieł indywidualnych przewidywanych przez członków Bractwa do wykonania oraz wykonuje zadania wyznaczone przez Kanclerza Generalnego Bractwa.

Artykuł 18.  Kwestarz Generalny Bractwa

Brat Kwestarz Generalny Bractwa czuwa nad finansami Bractwa.Składa on Braciom raz w roku sprawozdanie ze swojej pracy, obejmujące informacje o realizacji celów charytatywnych Bractwa.

Artykuł 19.  Wikariusz Generalny Bractwa

19.1 Szczególną rolę odgrywa w Bractwie BratWikariusz Generalny Bractwa, który czuwa nad życiem duchowym i wiernością nauce Kościoła Katolickiego członków Bractwa, a także pełni funkcję admonitora Brata Kanclerza Generalnego Bractwa.
19.2 Brat Wikariusz Generalny Bractwa, który jest osobą duchowną, jezuitą, wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Bractwa na sześć lat, bez ograniczenia liczby kadencji.
19.3 Po wyborze przez Walne Zgromadzenie Bractwa kandydaturę Brata Wikariusza Generalnego Bractwa przedstawiona zostaje Ojcu Prowincjałowi,  który po aprobacie przedkłada ją do ostatecznego zatwierdzenia Biskupowi Ordynariuszowi miejsca.

Artykuł 20.  Generalny Sąd Bracki

20.1 Zadaniem,  wybieranego przez Walne Zgromadzenie Bractwa, Generalnego Sądu Brackiego jest rozpatrywanie,  na wniosek Kapituły Generalnej Bractwa,spraw naruszenia Statutu Bractwa albo innego czynu niegodnego członka lub kandydata Bractwa.  W razie stwierdzenia naruszenia Statutu Bractwa albo zachowań kwalifikowanych jako niegodne,  lub naruszające przepisy obowiązującego prawa kanonicznego, Generalny Sąd Bracki wnioskuje do Kapituły Generalnej Bractwa o wymierzenie kary,  włącznie z wykluczeniem z Bractwa.
20.2 W skład Generalnego Sądu Brackiego wchodzą:
 • Brat Przewodniczący Generalnego Sądu Brackiego,
 • Brat Wiceprzewodniczący Generalnego Sądu Brackiego,
 • Brat Wikariusz Generalny Bractwa.
20.3 Brat Przewodniczący i Brat Wiceprzewodniczący Generalnego Sądu Brackiego są wybierani przez Zgromadzenie Wszystkich Braci najwyżej na dwie następujące po sobie trzyletnie kadencje.  Następny wybór tej samej osoby na to samo stanowisko może nastąpić po przerwie trwającej co najmniej jedną kadencję.

Tytuł V.  Zebrania i uchwały Walnego Zgromadzenia Bractwa

Artykuł 21.  Zebrania

21.1 Walne Zgromadzenie Bractwa zbiera się w pierwszym zwołaniu przy obecności absolutnej większości członków,  a w drugim zwołaniu przy mniejszej liczbie obecnych.
21.2 Członkowie,  którzy nie mogą wziąć udziału w Walnym Zgromadzeniu, mają prawo delegować swoją obecność i głos na innego członka.  Pełnomocnictwo w tym zakresie powinno być sporządzone na piśmie i zawierać podpis mocującego.

Artkuł 22.  Uchwały

22.1 Do podjęcia ważnych uchwał wymagana jest absolutna większość głosów.  Jeżeli po dwóch głosowaniach głosy rozkładają się po równo,  decyduje głos Kanclerza Generalnego Bractwa.
22.2 Jednakże w kwestii zmiany Statutu oraz rozwiązania Bractwa,  Walne Zgromadzenie powinno podjąć uchwałę w jednym ważnym głosowaniu większością 2/3 głosów.
22.3 W kwestii wyborów wymagana jest większość absolutna. Po dwóch nierozstrzygających głosowaniach, głosuje się na dwóch kandydatów,  którzy otrzymali największą ilość głosów.  Po trzecim głosowaniu, w przypadku równej ilości głosów wybranym zostaje kandydat starszy wiekiem.

Tytuł VI.  Uprawnienia władzy kościelnej

Artykuł 23.  Biskup diecezjalny ma następujące uprawnienia:

 • Prawo wizytacji i kontroli działalności Bractwa,
 • Zatwierdzania Wikariusza Generalnego Bractwa,
 • Uznawania zmian Statutu Bractwa,
 • Rozwiązywania Bractwa na mocy prawa,

oraz inne przysługujące mu na mocy obowiązującego prawa kanonicznego.

Artykuł 24.  Prowincjał Towarzystwa Jezusowego ma następujące uprawnienia:

 • Aprobuje kandydaturę na Brata Wikariusza Generalnego,
 • Odwołuje,  w razie konieczności zmian personalnych,  Brata Wikariusza Generalnego.

Tytuł VII.  Zmiana Statutu i rozwiązanie Bractwa

Artykuł 25.  Zmiana Statutu

25.1 Zmiana Statutu powinna być zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie Bractwa większością 2/3 głosów,
25.2 Aby zatwierdzone przez Bractwo zmiany mogły wejść w życie,  powinny być uznane przez biskupa diecezjalnego.

Artykuł 26.  Ustanie działalności i rozwiązanie

26.1 Działalność Bractwa może ustać w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Bractwa zwołanego w trybie nadzwyczajnym,  podjętej w ważnym głosowaniu większością 2/3 głosów.
26.2 Bractwo może zostać rozwiązane decyzją Biskupa diecezjalnego,  jeśli jego działalność jest wysoce szkodliwa dla nauczania i dyscypliny kościelnej,  lub wywołuje zgorszenie wiernych,  jak stanowi prawo.