Procedura przyjmowania

Zgodnie ze statutem do Bractwa może przystąpić mężczyzna, który spełnia wymogi prawa powszechnego, jest katolikiem, ukończył studia wyższe, przyjął Statut Bractwa i utożsamia się z ideą Bractwa Fraternitas Jesu. Wszystkich zainteresowanych, którzy spełniają te warunki i chcieliby być uczestnikami spotkań brackich prosi się o wcześniejsze odbycie rozmowy z ojcem Wikariuszem - wikariusz@fraternitasjesu.pl lub z bratem Kanclerzem - kanclerz@fraternitasjesu.pl

Procedura przyjmowania braci jest opisana w artykule 5 statutu Bractwa Fraternitas Jesu. Wyróżnia ona cztery stopnie zaangażowana tj. bycie: zainteresowanym, uczestnikiem, kandydatem i członkiem Bractwa. Przedstawiona procedura jedynie z pozoru wydaje się trudna i długa. Ma ona jednak na celu pomóc, chcącym zostać członkami Bractwa Fraternitas Jesu, w rozpoznaniu predyspozycji duchowych, wytrwałości i cierpliwości w pracy nad sobą. Procedura przyjmowania braci obejmuje następujące stadia:

Zainteresowany

 1. Zainteresowany przedkłada pisemną prośbę o możność uczestniczenia w działalności Bractwa, opatrzoną podpisami dwóch Braci rekomendujących. Prośba ta przedkładana jest Kapitule Generalnej Bractwa na ręce Brata Kanclerza Generalnego.
 2. Brat Kanclerz Generalny ustanawia jednego z Braci rekomendujących „opiekunem” Zainteresowanego. W szczególności opiekun odpowiada za bezpośredni kontakt z Zainteresowanym, powinien też zapoznać Zainteresowanego ze Statutem Bractwa.
 3. Zainteresowany umawia się na rozmowę z Bratem Wikariuszem Generalnym i na rozmowę z Bratem Kanclerzem Generalnym. Po odbyciu indywidualnych rozmów wskazanych w poprzednim punkcie, Kapituła Generalna na najbliższym posiedzeniu rozpatruje prośbę Zainteresowanego i przyzwala na udział w działalności Bractwa lub odmawia zgody. O wyniku posiedzenia Kapituły Generalnej powiadamia Zainteresowanego Brat Kanclerz Generalny.
 4. Po uzyskaniu zgody Kapituły Generalnej Zainteresowany staje się Uczestnikiem działalności Bractwa Fraternitas Jesu.

Uczestnik

 1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać statut Bractwa Fraternitas Jesu, nie uczestniczy jednak w wyborach organów Bractwa.
 2. Uczestnik wybiera kierownika duchowego. O wyborze kierownika duchowego Uczestnik powiadamia pisemnie Brata Wikariusza Generalnego. Regularne spotykanie się ze swoim kierownikiem duchowym jest obowiązkiem wszystkich braci.
 3. Uczestnik co najmniej dwa razy w roku spotyka się na rozmowie z Bratem Wikariuszem Generalnym oraz spełnia zadania polecone mu przez Kanclerza Generalnego.
 4. Po upływie roku Uczestnik odbywa rozmowę z Bratem Wikariuszem Generalnym i rozmowę z Bratem Kanclerzem Generalnym. Następnie przedkłada Kapitule Generalnej Bractwa na ręce Brata Kanclerza Generalnego pisemną prośbę, by zostać Kandydatem na członka Bractwa Fraternitas Jesu.
 5. Na najbliższym posiedzeniu Kapituła Generalna decyduje, czy Uczestnik może pełniej związać się z Bractwem i zostać Kandydatem. O wyniku posiedzenia Kapituły Generalnej powiadamia Uczestnika Brat Kanclerz Generalny. W przypadkach uzasadnionych Kapituła Generalna może przedłużyć czas bycia Uczestnikiem albo odmówić Uczestnikowi udziału w działalności Bractwa.

Kandydat

 1. Po pozytywnej decyzji Kapituły Generalnej Uczestnik składa ślub prywatny i zostaje Kandydatem na członka Bractwa Fraternitas Jesu.
 2. Kandydat jest zobowiązany do przestrzegania Statutu Bractwa Fraternitas Jesu, nie uczestniczy jednak w wyborach organów Bractwa.
 3. Po upływie roku Kandydat spotyka się na rozmowie z Bratem Wikariuszem Generalnym i na rozmowie z Bratem Kanclerzem Generalnym. Następnie przedkłada Kapitule Generalnej Bractwa na ręce Brata Kanclerza Generalnego pisemną prośbę, by zostać przyjętym w poczet Bractwa Fraternitas Jesu (zostać Członkiem Bractwa) oraz o złożenie ślubu publicznego.
 4. Na najbliższym posiedzeniu Kapituła Generalna rozpatruje prośbę. W przypadkach uzasadnionych Kapituła Generalna może przedłużyć czas bycia Kandydatem lub wykluczyć Kandydata z Bractwa.

Członek Bractwa Fraternitas Jesu

 1. Po uzyskaniu zgody Kapituły Generalnej, Kandydat składa ślub publiczny, po czym tekst przyrzeczenia własnoręcznie podpisuje, stając się Członkiem Bractwa Fraternitas Jesu. Podpisany dokument w obecności Braci przekazuje Bratu Wikariuszowi Generalnemu Bractwa.