Charyzmat

Dewizą i charyzmatem Bractwa są słowa: Contemplativus in actione – “Kontemplatywny w działaniu” zaczerpnięte z duchowości ignacjańskiej. Wyraża się to w permanentnym formowaniu sumienia, pogłębianiu życia duchowego, co winno się przekładać na konkretne postawy życiowe. Owa koherencja pomiędzy życiem duchowym i aktywnością powinna się manifestować poprzez dawanie właściwego świadectwa chrześcijańskiego życia, przede wszystkim przez szerzenie nauki Kościoła katolickiego w środowiskach zawodowych, wśród młodzieży szkolnej i akademickiej oraz w środkach społecznego przekazu.

Każdy z braci prowadzi ciągłą formację duchową i pogłębia wiedzę religijną w szczególności przez udział w organizowanych przez Kapitułę Generalną Bractwa dniach skupienia, spotkaniach formacyjnych oraz seminariach z udziałem zapraszanych filozofów, teologów, ludzi nauki (Statut, art. 6.2).

Każdy z braci ma kierownika duchowego.